Настоящите общи условия регламентират отношенията между АРТ ФИНЕС и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина намиращ се на уеб адрес https://finesbg.com.

Дефиниции

 • "НИЕ", "Ателие АРТ ФИНЕС", "Ателието" , "Фирмата", "Ателие АРТ ФИНЕС" – означава АРТ ФИНЕС ЕООД със седалище и адрес на управление: София, ул. Шандор Петьофи 22, София 1608, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ‎201 067 363, тел: 02 / 962 09 10 , e-mail: fines.rk@abv.bg 
 • "ЗЗП"– означава Закон за защита на потребителите.
 • "ЗЗЛД"– означава Закон за защита на личните данни.
 • "ЗПУ"– означава Закон за пощенските услуги.
 • "САЙТ"– означава уебсайта намиращ се на http://finesbg.com
 • "ОНЛАЙН МАГАЗИН"– означава виртуалният магазин находящ се на http://finesbg.com предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
 • "ПОЛЗВАТЕЛ"– означава лице ползващо функционалностите на сайта.
 • "КУПУВАЧ"– означава лице, което извършва покупка на стока/и от онлайн магазина.
 • "ПОТРЕБИТЕЛ"– означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
 • "ЛИЧНИ ДАННИ"– означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 • "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ"– означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
 • "ОБЩИ УСЛОВИЯ"– означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят/купувачът изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Общи

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от Ателие АРТ ФИНЕС, респективно от вносителя на съответната стока, като Ателие АРТ ФИНЕС не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева в българската версия на сайта и в евро в английската версия на сайта и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Ателие АРТ ФИНЕС си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка. Дължимата цена за обработване и доставка на поръчката се изчислява на база посочения адрес за доставка, вида и/или теглото и размера на стоките, включени в поръчката и се посочва преди финализирането ѝ.

Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Информация по чл. 112-115 от ЗЗП

Чл. 112.
 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.
 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.
 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.
 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

На телефон 02 / 962 09 10  ще получите цялата информация по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

Казаното в настоящия раздел се отнася за лица, притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели настоящите общите условия. За да направите поръчка е необходимо да добавите продукт в кошницата и да завършите поръчката като следвате процедурата за поръчка.

Плащане

Купувачът може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи:

 1. Наложен платеж

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева в българската версия на сайта и в евро в английската версия на сайта. С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“, във всички останали случаи, включително, но не само при използване на опцията „Вземи от магазин“, да заплаща на Ателие АРТ ФИНЕС, авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез "наложен платеж" при доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за обработване и доставка на поръчката. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка, посочена във фактурата/касовата бележка. Плащането се отбелязва в талона за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на купувача. С подписването на талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Ателие АРТ ФИНЕС сумата, посочена във фактурата/касовата бележка.

Важно!!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок АРТ ФИНЕС не поема отговорност за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между Ателие АРТ ФИНЕС и купувача се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Ателие АРТ ФИНЕС. С приемането на настоящите общи условия купувачът изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен от разстояние договор да се извършва на предоставената от него електронна поща.

Доставка

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. При извършването на доставката се подписва талон за приемо – предаване, като купувачът собственоръчно изписва собственото и фамилното си име, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на географската територия на Република България поръчаните чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки поръчани до 17.00 часа българско време - 48 часа, считано от работния ден, следващ деня в който е потвърдена поръчката. 2. За стоки поръчани след 17.00 часа българско време - 72 часа, считано от работния ден, следващ деня в който е потвърдена поръчката. За всички други времето за доставка ще бъде упоменато в поръчката.

ВАЖНО!!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.

Във всички случаи АРТ ФИНЕС си запазва правото едностранно, при обективни обстоятелства, да удължава посочените срокове с до седем дни. 

Стоките се доставят на получателите стандартно на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) са валидни следните допълнителни условия: До посочения от клиента адрес за доставка задължително следва да има достъп по асфалтов или павиран път, като доставката се извършва до мястото, най-близко до посочения от клиента адрес за доставка, което според преценката на шофьора на превозното средство извършващо доставката дава възможност за безпрепятствено и безопасно паркиране, спускане на товарния борд и разтоварване. Стоките се предават и получават на/от товарния борд на превозното средство, с което се извършва доставката, съгласно посоченото в предходното изречение. В услугата не е включена разтоварне. Разтоварването се организира и извършва изцяло от и за сметка на клиента, като следва да започне непосредствено след получаване на стоката и да бъде извършено за времето, обичайно необходимо за разтоварване на съответния вид стоки.
При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес - на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес - на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Ателие АРТ ФИНЕС и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на Ателие АРТ ФИНЕС и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Ателие АРТ ФИНЕС задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

АРТ ФИНЕС не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

Вземи от магазин

Ще взема поръчката от магазина“ е опция, която предоставя възможност поръчана от онлайн магазина стока да бъде получена в АРТ ФИНЕС. За да се възползвате от опцията „Ще взема поръчката от магазина“ е необходимо: Да поръчате стока от онлайн магазина. Да попълните коректно всички реквизити на формуляра за поръчка, като задължително посочите получател на стоката. Да заплатите цената на стоката чрез банков превод, или да посочите като начин на плащане „Наложен платеж“ . след което задължително да получите електронно потвърждение на поръчката от страна на АРТ ФИНЕС . Плащането може да се извърши и на място при получаване на поръчката. Получаването става само в обявеното работно време в посочения в електронно потвърдената поръчка, единствено от лицето посочено като получател, след задължителното представяне на документ за самоличност, номер на поръчка и подписване на талон за приемо-предаване, където получателят собственоръчно изписва собственото и фамилното си име. 

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби:  ул. Шандор Петьофи 22, София 1608, АРТ ФИНЕС; телефон за техническа поддръжка 02 / 962 09 10.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача, и посочено от потребителя, приеме последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна, в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил на АРТ ФИНЕС покупните документи за стоката, а именно копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:
 1. Право на отказ от договора от разстояние.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

  За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с писмено заявление, подадено електронно на fines.rk@abv,bg или лично, или по пощата на адрес София, ул. Шандор Петьофи 22. 

  За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

  ВАЖНО!!! Спрямо чл. 57, ал.3 от Закона за Защита на Потребителите, отказ от стока в 14-дневен срок не се прилага за стоки, поръчани по индивидуални изисквания на клиента. В това число изработените по поръчка на клиента: пердета, завеси, щори, покривки и тишлайфери за маса, изработка на нови мебели по поръчка, изработка на всякакви текстилни изделия по индивидуална поръчка, спрямо индивидуални размери и изисквания на клиента. Подобни стоки могат да бъдат заменени на добра воля от търговеца.

 

 1. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.). Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Ателие АРТ ФИНЕС не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Ателие АРТ ФИНЕС за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на Ателие АРТ ФИНЕС, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Ателие АРТ ФИНЕС и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само дружества извършващи куриерски услуги, банки и други, за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока; за маркетингови и рекламни цели и анализи на Ателие АРТ ФИНЕС; участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Ателие АРТ ФИНЕС, както и целите на обработката и използването им. 

Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от Ателие АРТ ФИНЕС адрес за достъп до неговите поръчки. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Ателие АРТ ФИНЕС за редовна, ако системата е приела за валидни данните попълнени в поръчката, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

Публикуване на ревюта/коментари за стоки

Право да представят за публикуване ревюта за стоки имат всички потребители. Публикуването на ревюта/коментари не е автоматично, а се извършва от Ателие АРТ ФИНЕС, след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата/коментарите следва да са написани на кирилица в българската версия на сайта и на английски в английската версия на сайта и да съдържат единствено и само обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата и недостатъците на стоката, установени в процеса на използването ѝ.

Няма да бъдат публикувани ревюта/коментари с различно от горепосоченото съдържание, включително, но не само ревюта/коментари, които нямат връзка със стоката, относно която са публикувани; в които изказаното мнение не е на автора или не се основава на преките му впечатления; съдържащи информация за наличност/цена на стоката другаде; съдържащи нецензурен език или с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание, в т.ч. основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия; съдържащи рекламни послания и/или информация за конкуренти; със съдържание противоречащо на професионалната и търговската етика или уронващи престижа и доброто име на когото и да било; както и ревюта, чието съдържание е неуместно, или нарушава или създава опасност от нарушаване на законни права и интереси на когото и да било.

Публикуваните ревюта/коментари са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение. Ателие АРТ ФИНЕС не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта/коментари.

Във всички случаи Ателие АРТ ФИНЕС си запазва правото, по своя еднолична преценка, освободен от всякаква отговорност, и без да е необходимо да се обосновава, да не публикува което и да е представено ревю, без значение от неговото съдържанието.

 

Други

Ателие АРТ ФИНЕС се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Ателие АРТ ФИНЕС си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други за да бъде своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. Във всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Ателие АРТ ФИНЕС преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Ателие АРТ ФИНЕС не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат връзките, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива връзки и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява на електронния адрес, посочен от него за целите на регистрацията на сайта, да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и други. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по всяко време от чрез натискане на връзката получена в имейла за поръчка за отписване. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Сайтът използва "бисквитки"(cookies), събирането им може да бъде изключено по всяко време от настройките на използвания браузър.

Количка